Kool2Play korekta raportu rocznego za 2022 (komunikat EBI 5/2023)

Temat: Korekta raportu rocznego Kool2Play S.A. za rok 2022 (jednostkowego i skonsolidowanego)

 Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2023 z dnia 21 marca 2023 roku dot. publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 (jednostkowego i skonsolidowanego), w załączeniu przedkłada skorygowany raport roczny za rok 2022.

Korektą zostały objęte następujące elementy raportu rocznego:

  • Raport roczny skonsolidowany – w tabeli zawierającej „Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2022” zamieszczono prawidłowe (zgodne z zaprezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2022) wartości następujących pozycji:
  1. „przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnych” na dzień 31 grudnia 2022 roku (wraz z przeliczeniem wartości na euro),
  2. „przepływy pieniężne netto z działalności finansowej” na dzień 31 grudnia 2022 roku (wraz z przeliczeniem wartości na euro).
  • Raport roczny jednostkowy – w spisie treści raportu wskazano prawidłowy rok za który raport jest publikowany.

Pozostałe elementy raportu rocznego za rok 2022, opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 4/2023 z dnia 21 marca 2023 roku nie uległy zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ponadto ponownie pełną treść raportu rocznego Spółki za rok 2022 (jednostkowego i skonsolidowanego) wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kool2Play SA 2022 jednostkowe (1) – korekta raportu rocznego jednostkowego_pub

Kool2Play SA 2022 jednostkowe (2) – sprawozdanie zarządu z działalnosci – zalacznik_pub

Kool2Play SA 2022 jednostkowe (3) – sprawozdanie finansowe – zalacznik_pub

Kool2Play SA 2022 skonsolidowane (1) – korekta raportu rocznego skonsolidowanego_pub

Kool2Play SA 2022 skonsolidowane (2) – sprawozdanie zarządu z działalnosci – zalacznik_pub

Kool2Play SA 2022 skonsolidowane (3) – sprawozdanie finansowe – zalacznik_pub

KPW Audyt -SzB K2P

Audyt SzB SSF

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu

Michał Marzęcki – Członek Zarządu

Aleksander Pakulski – Członek Zarządu