Emisja akcji serii J

EMISJA AKCJI SERII J Z ZACHOWANIEM PRAWA POBORU

Zarząd Kool2play S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2023 z 13 listopada 2023 roku w zakresie podjętej przez Zarząd Emitenta uchwały nr 01/11/2023/Z w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym, w dniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące warunków oferty nabycia akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji prawa poboru. Szczegółowa informacja dotycząca warunków oraz procedury nabycia akcji serii J oraz wymagane dokumenty, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ir.kool2play.com/emisja/.

Kluczowe informacje o ofercie

Dokument Ofertowy – Pobierz

Ogłoszenie MSIG – Pobierz

Formularz zapisu doc – Pobierz

Formularz zapisu pdf – Pobierz

Suplement Dokumentu Ofertowego – Pobierz

 

 

 

 

Kool2Play S.A.

Zapytania w sprawie emisji: