Raport bieżący nr 2/2021

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego Kool2Play Spółka Akcyjna (PLKL2PL00014)

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść: Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załącznik:

Oświadczenie