Raport bieżący nr 8/2021

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian statutu Spółki

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 maja 2021 roku dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2020 roku uchwałą nr 03/2/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 5.121,50 zł (pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 143.660 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 148.781,50 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).
Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują:

1. zmianę § 8 ust. 1 Statutu Spółki

poprzednie brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

㤠8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143.660 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d) 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
e) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.781,50 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d) 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
e) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
f) 51.215 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

2. dodano ust. 2d. w § 8 Statutu Spółki:

„2d. Akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
  • Aleksander Pakulski – Członek Zarządu
  • Michał Marzęcki – Członek Zarządu

Załącznik:

20210520_ K2P_ Tekst jednolity statutu Spółki