Raport bieżący nr 9/2021

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 7 czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik:

132355-zalacznik-nr-1-k2p-uchwaly