Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. na dzień 2 grudnia 2020 r.

Treść: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. na dzień 2 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000781892, NIP: 1132864896, kapitał zakładowy: 143 660 000 zł, opłacony w całości, zwołuje  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 grudnia 2020 r., na godz. 11:00 , w Warszawie przy ul. Śmiałej 31A.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Załączniki:

Załącznik 1